REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB i PACZEK

1.1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo

przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmianami) i określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz

przewozu osób i rzeczy.

1.2. Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

a) Przewoźnik – ESTEL STUDIO Sp. z o.o., ul. Wichrowa 19, 05-094 Janki wykonująca przewóz pasażerów

b) Pasażer – osoba korzystająca z usługi przewozu firmy ESTEL STUDIO Sp. z o.o na podstawie uiszczonej kwoty zaprzejazd/zapłaconego biletu;

c) Bagaż – rzeczy ruchome zabierane przez podróżnego do pojazdu,

2. PRZEWOŹNIK

2.1. Przewoźnik zobowiązuje się do przewozu Pasażera i jego bagażu w wyznaczone miejsce.

2.2. Przewoźnik zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w czasie, jaki zostałwyznaczony. Z uwagi na specyfikę działalności przewoźnika (przewozy Door to Door) godziny wyjazdu i przyjazdu mogąulec zmianie, nie są objęte gwarancją i nie stanowią części umowy przewozu.

2.3. Przewoźnik nie jest odpowiedzialny za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (np.zamknięcie granic, żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych, itp.), ani wynikające z nichdalsze, bliżej nie określone skutki.

2.4. Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku prawo przewozowe w razie konieczności Przewoźnik możezmienić kolejnych wykonawców usługi przewozu oraz dokonać zmiany pojazdu.

2.5 W sytuacjach wyjątkowych Przewoźnik może zmienić miejsca wysadzenia adresatów.

2.6. Przewoźnik jest uprawniony do odmowy wykonania przewozu (lub jego kontynuacji) bez konieczności zwrotukosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku gdy Pasażer:

a) nie przestrzega warunków umowy przewozu w tym niniejszego Regulaminu ;

b) znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających;

c) zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów;

d)zachowuje się w sposób zagrażający bezpieczeństwu i zdrowiu współpasażerów

e) nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych,

bądź też nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne) przewozi towary, które ze względu nailość lub rodzaj wymagają dłuższej odprawy granicznej i tym samym mogą powodować opóźnienia w odprawie pojazduna granicy;

2.6. Przewoźnik zastrzega, iż nie ponosi on odpowiedzialności z tytułu podania błędnego adresu przez Pasażera.

3. PASAŻER

3.1.Pasażer jest obowiązany posiadać ważny dokument uprawniający go do przekroczenia granicy oraz wszelkichinnych wymaganych dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do odbycia podróży;

3.2 Pasażer powinien przybyć (oczekiwać) pod wskazanym adresem 10 minut przed ustaloną przez Przewoźnika godzinąwyjazdu;

3.3. Pasażer jest ponadto zobowiązany do:

a) złożenia bagażu do luków bagażowych;

b) stosowania się do poleceń załogi pojazdu;

c) okazywania, na wezwanie uprawnionych służb granicznych i celnych wymaganych dokumentów;

d) podanie dokładnego adresu, kodu pocztowego, ulicy, nr budynku, miejscowości, kraju, w pisowni państwa któregoprzewóz dotyczy;

e) zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe;

f) opisania swojego bagażu poprzez czytelne umieszczenie takich danych jak imię, nazwisko i adres zamieszkania

3.4. O ile przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży, lub zapisy w uwagach opublikowanego rozkładujazdy linii nie stanowią inaczej:

- dzieci do 12 roku życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej. W przypadku, gdy dorosły nie jest rodzicem bądźprawnym opiekunem, konieczne jest posiadanie przez niepełnoletniego „Upoważnienia do przewozu osobyniepełnoletniej ” wystawionego i wydanego wraz z biletem przez sprzedawcę.

- Osoby w wieku od 12 do 16 lat mogą podróżować samodzielnie, lecz muszą posiadać potwierdzony notarialniedokument „Upoważnienie do przewozu osoby niepełnoletniej” podpisany przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych..

W szczególnych przypadkach przewoźnik może zastosować odstępstwa od zasad opisanych w niniejszym punkcie.

3.5. Fakt nie oczekiwania Pasażera pod wskazanym adresem w dniu wyjazdu w określonym przedziale czasowym jestrównoznaczny z rezygnacją z przejazdu.

3.6. W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.

3.7. W trakcie przerw w podróży Pasażer ma obowiązek przestrzegać wyznaczonego uprzednio czasu zakończeniaprzerwy i nie powodować przez swoje zaniedbanie konieczności wszczynania poszukiwań bądź opóźnień w odjeździe.

3.8. Przewoźnik oświadcza, iż Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)Przewoźnika. Ubezpieczenie to obejmuje wyłącznie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera wpojeździe. Po zaistnieniu wypadku szkody należy zgłaszać do firmy ESTEL STUDIO Sp. z o.o- VipTrans

3.9. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Przewoźnikowi i innym pasażerom.

4. BAGAŻ

4.1. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu maksymalnie 2 sztuk bagażu zgodnie z poniższymi wytycznymi:

a) jednej sztuki bagażu podstawowego o wadze do 25 kg, przewożonego w luku bagażowym,

b) jednej sztuki bagażu podręcznego o wadze do 5 kg,

4.2. Bagaż podręczny to bagaż w wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem, a jegorozmiary nie powinny utrudniać swobody podróży pozostałym pasażerom.

4.3. Bagaż przekraczający podane w punkcie 4.1 wymiary będzie traktowany jako bagaż dodatkowy i będzie mógł byćprzewieziony za dodatkową opłatą i po uzyskaniu zgody załogi.

4.4. Pasażer może zabrać za dopłatą drugą sztukę bagażu podstawowego przy czym łączny ciężar dwóch sztuk bagażunie może przekroczyć 35 kg.

4.5. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w niniejszymregulaminie.

4.6. Przewoźnik informuje, iż zabrania się przewozu bagażu, jak również posiadania przy sobie materiałów iprzedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innympodróżnym bądź Przewoźnikowi oraz narażać pozostałych podróżnych na niewygody.

4.7. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaże znajdujące się poza lukiem bagażowym oraz za bagażpodręczny.

4.8. Każda sztuka bagażu przewożona w luku bagażowym powinna być wyraźnie oznakowana przez Pasażera trwałąprzewieszką lub naklejką z podanym nazwiskiem i adresem. Załoga może sprawdzić zgodność podanych danych zdokumentem tożsamości Pasażera. Bagaż nieopisany i którego nie można przypisać do konkretnej osoby, może zostać przez załogę usunięty z pojazdu. W takiej sytuacji wykluczone jest dochodzenie roszczeń za utratę bagażu.

4.9. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów prawnych.

Zabrania się ponadto przewozu jakichkolwiek zwierząt w pojeździe.

4.10. Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku prawo przewozowe Przewoźnik w razieuzasadnionego podejrzenia ma prawo sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza wyżej wymienionychwarunków.

4.11. Ustala się, iż za przewożony bagaż podręczny ulokowany w bezpośredniej bliskości zajmowanego miejsca wpojeździe, tzn. przed, pod, obok lub za (w przypadku ostatniego rzędu) zajmowanym siedzeniem, a także na półcebagażowej nad siedzeniem oraz w swoich rzeczach osobistych całkowitą odpowiedzialność przed służbami granicznymiponosi Pasażer.

4.12. Za nadbagaż pobierana jest przez załogę pojazdu oplata w wysokościod 10 do 35 Euro za sztukę (w zależności od gabarytu bagażu).

5. UMOWA PRZEWOZU

5.1. Umowa przewozu zostaje zawarta w momencie uiszczenia opłaty za przewóz,

5.2. Opłatę należy uiścić przed rozpoczęciem podróży na podane poniżej konto bankowe bądź bezpośrednio u kierowcy,

5.3. W momencie uiszczenia opłaty Pasażer akceptuje treść niniejszego regulaminu.

5.3 Z uwagi na specyfikę działalności przewoźnika czyli przewóz osób i mienia „DOOR to DOOR” (od drzwi do drzwi) nieistnieje regularny i stały rozkład jazdy. Rozkład jazdy ustalany jest na bieżąco na podstawie Rezerwacji dokonywanychtelefonicznie +48 792 106 800 oraz za pośrednictwem strony internetowej przewoźnika www.viptrans.waw.pl

5.4 Rezerwacji miejsc w dokonuje się bez przydziału określonego numeru miejsca.

5.5. Przewoźnik może powierzyć wykonanie przewozu innym przewoźnikom.

6. REKLAMACJE

6.1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej należy kierować osobiście, listownie naadres Przewoźnika lub pocztą elektroniczną.

6.2. Przewoźnik przyjmuje reklamacje zgłoszone w okresie do 30 dni od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotemreklamacji. Przy zgłaszaniu reklamacji niezbędne jest:

a) opisanie zaistniałych okoliczności,

b) wnoszone zastrzeżenia,

c) ewentualnie doznane szkody i związane z tym roszczenia.

6.3 Przewoźnik rozpatrzy reklamacje w terminie 30 dni roboczych od dnia ich otrzymania, z zastrzeżeniem okoliczności, wktórych istnieje potrzeba uzyskania dodatkowych wyjaśnień/informacji od Pasażera.

6.4. Przewoźnik zastrzega, iż reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym można składać tylko wchwili jego wydania bezpośrednio osobie wydającej bagaż.

6.5. Bagaż nieodebrany przez Pasażera, jeżeli nie zawiera środków psujących się, będzie przekazany do przechowania naokres nie dłuższy niż 2 miesiące.

6.6. Przedmioty pozostawione przez Pasażera w pojeździe w wyniku nieuwagi lub w innych okolicznościach nie są objęteochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika.

6.7. W przypadku utraty bagażu z winy Przewoźnika, maksymalna wysokość odszkodowania dotycząca opłaconegobagażu nie może przekroczyć 500,00 PLN lub równowartości tej kwoty w EURO. Bagaż o wartości przekraczającej 500,00PLN powinien być ubezpieczony przez Pasażera na jego koszt.

7. Przewóz Przesyłki (Paczki)

7.1. Przewóz Przesyłki jest usługą świadczoną przez Przewoźnika zgodnie z Regulaminem Przewozu.

7.2. Przesyłki nie mogą stanowić / zawierać:

 • Rzeczy o wadze wraz z opakowaniem przekraczającej 32 kg oraz wymiarach przekraczających wymiary 50x 40 x 30 cm;
 • Rzeczy, których wartość deklarowana przekracza 1000 zł;
 • rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie przepisów szczególnych;
 • rzeczy, na których przewóz wymagane jest odrębne zezwolenie;
 • rzeczy niebezpieczne lub mogące wyrządzić szkodę osobom lub mieniu lub spowodować uszkodzenie innych przesyłek;
 • rzeczy wymagające kontrolowanej temperatury lub innych specjalnych warunków przewozu;
 • pieniądze, środki płatnicze, papiery wartościowe, kosztowności, dzieła sztuki;
 • dokumenty tożsamości;
 • broń i amunicja;
 • rzeczy, które z powodu swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości nie nadają się do przewozu jako Przesyłka;
 • rzeczy nieobojętne zapachowo;
 • żywe zwierzęta;
 • zwłoki i szczątki ludzkie i zwierzęce;
 • korespondencja.

7.3. W celu Zlecenia Przewozu Przesyłki, Użytkownik wybiera Kurs i wypełnia formularz podając następujące dane:

 • Nazwę i adres Nadawcy;
 • Miejsce przeznaczenia Przesyłki oraz nazwę i adres Odbiorcy;
 • numer telefonu kontaktowego Nadawcy oraz Odbiorcy.

7.4. Wybór Kursu przez Użytkownika determinuje orientacyjny termin odbioru i dostarczenia Przesyłki. Rzeczywisty termin odbioru i dostarczenia Przesyłki jest ustalany na zasadach określonych w Regulaminie Przewozu.

7.5. Użytkownik składając zamówienie, zobowiązuje się do uzupełnienia formularza w sposób rzetelny i zgodny ze stanem faktycznym, podając rzeczywiste i prawdziwe informacje w szczególności dotyczące wartości Przesyłki.

7.6. Wypełniając formularz zamówienia, Użytkownik potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu Przewozu, zgodnie z którym jest świadczona usługa.

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie:

 1. a) ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmianami;
 2. b) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmianami).